Door aanmelding via de website verklaren de contractant (degene die de betalingsverplichting op zich neemt) en de deelnemer (degene die het opleidingsprogramma daadwerkelijk volgt) onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de deelnemer, de contractant en UBS , tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Inschrijfvoorwaarden

U kunt u inschrijven via onze website www.ubsbusiness.nl. Door aanmelding via de website verplicht de contractant zich tot betalen van het integrale opleidingsbedrag. UBS stuurt u een ‘voorlopige bevestiging’ voor deelname en een factuur. Na toezending van de bevestiging behoudt UBS zich het recht voor u alsnog voor deelname uit te sluiten indien u niet aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet of de betaling op de factuur uitblijft. UBS heeft tevens te allen tijde het recht om bij onvoldoende aanmelding een opleiding/training te annuleren. In dit laatste geval ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Wanneer u het opleidingsbedrag reeds geheel of gedeeltelijk hebt voldaan stort UBS het bedrag binnen 30 dagen terug.

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor een opleiding/training, hanteert UBS in eerste instantie de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als selectiecriterium. In tweede instantie zullen wij het naleven van de betalingstermijn als selectiecriterium hanteren. Als UBS u niet kan plaatsen op uw voorkeursavond en/of -locatie, dan doen wij u in overleg een ander voorstel.

In beginsel verplicht UBS zich, bij acceptatie van uw inschrijving, een opleiding/training ten uitvoer te brengen volgens het opleidingsprogramma en op de bijbehorende gecommuniceerde data. UBS behoudt zich het recht voor het opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen indien veranderingen dit noodzakelijk maken of de kwaliteitseis die UBS aan haar programma stelt dit vereist. Zo kan het voorkomen dat er wijzigingen kunnen plaatsvinden op de (gecommuniceerde) programma-inhoud evenals aan de de volgordelijkheid van de colleges. Daarnaast behoudt UBS zich het recht voor, teneinde groepen met een juiste bezettingsgraad te kunnen realiseren, om aanmeldingen (zonder voorafgaande toestemming) om te boeken naar een andere locatie, binnen een straal van 200 kilometer.

Prijzen

De in deze voorwaarden vermelde prijzen zijn exclusief BTW en worden met 21% BTW belast.

Betalingsvoorwaarden

UBS hanteert een integrale prijs waarin de kosten voor de opleiding/training, en eventuele literatuur-, verblijf-en cateringskosten zijn opgenomen. Indien een deelnemer geen gebruik maakt van de catering- en/ of verblijfsfaciliteiten vindt er aftrek van kosten plaats.

UBS hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum of – indien de inschrijving binnen 14 dagen voor de start van de opleiding/training geschiedt – een betaling per omgaande. De facturen dienen binnen de betalingstermijn of voor de vervaldata van de overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan. Alleen als de deelnemer aan de opleiding/training tevens de contractant is, kan er (tenzij bij de opleiding/training anders is aangegeven) een keuze gemaakt worden tussen betaling ineens of betaling in termijnen. De financiële verplichting van de contractant ten opzichte van UBS vervalt niet als de deelnemer aan de opleiding/training de bijeenkomsten niet bezoekt.

Van wanbetaling is sprake als de opleidingskosten niet voor of op de vervaldatum worden betaald. In geval van wanbetaling komen alle kosten ontstaan door wanbetaling alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum voor rekening van de contractant. UBS behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling de deelnemer uit te sluiten van de opleiding/training. Indien de levering conform de studieovereenkomst is aangevangen door middel van het bijwonen door de deelnemer van bijeenkomsten, dan behoudt UBS zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten te weigeren bij het uitblijven van betaling tot het moment dat de betaling is ontvangen. Tevens kan de deelnemer toegang tot UBS -examens geweigerd worden bij wanbetaling. Examenuitslagen, diploma’s en certificaten zullen niet aan deelnemer uitgereikt worden totdat de betaling is ontvangen.

Incassokosten

  • Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijke opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,00.
  • Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook voor vergoeding in aanmerking.
  • De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Annuleringsvoorwaarden

UBS neemt alleen annuleringen in behandeling die schriftelijk (brief, email) onderbouwd zijn. Als annuleringsdatum hanteert UBS de ontvangstdatum van uw schrijven. De annuleringsdatum wordt door UBS altijd gerelateerd aan de startdatum van de opleiding/training waarvoor u oorspronkelijk bent ingeschreven.

Annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training

Bij annulering tot 14 dagen voor de opleiding/training brengt UBS 50% van het totale bedrag in rekening. Een uitzondering op deze regel vormen de UBS opleidingen en trainingen met een duur van 4 dagen of minder. Hiervoor geldt dat bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training UBS 75% van het totale bedrag in rekening brengt.

Annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training

Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training brengt UBS 75% van het totale bedrag in rekening. Een uitzondering op deze regel vormen de UBS -opleidingen en -trainingen met een duur van 4 dagen of minder. Hiervoor geldt dat bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een opleiding/training, je geen aanspraak maakt op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag. Na de start van de opleiding/training maak je geen aanspraak meer op restitutie van enig deel van het verschuldigde opleidingsbedrag. Bij annulering voor aanvang van de opleiding/training is het mogelijk dat je uw plaats laat innemen door een andere deelnemer/collega. De plaatsvervanger dient echter te voldoen aan de gestelde vooropleidingseisen. Tijdens de duur van de opleiding/training is het niet mogelijk van deze regeling gebruik te maken.

In geval van overlijden of langdurige ziekte van de deelnemer aan de opleiding/training eindigt de overeenkomst op de dag van overlijden of het aanvangen van de ziekte, waarbij slechts de prijs verschuldigd is van het aantal tot die datum verzorgde bijeenkomsten. In geval van ziekte dient een doktersverklaring overlegd te worden. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Reeds tevoren betaalde opleidingskosten worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst.

Veranderen van groep

Indien de te volgen opleiding/training waarvoor je jezelf inschreef uit meer dan vier dagen bestaat, kun je eenmalig veranderen van groep. Uw verzoek daartoe dient voor de derde bijeenkomst van uw oorspronkelijke groep plaats te vinden. Daarnaast heeft uw verzoek betrekking op dezelfde opleiding/training waarvoor je jezelf inschreef, in het huidige c.q. eerstvolgende semester. Indien de prijs van de opleiding/training afwijkt van het oorspronkelijke bedrag, zal verrekening plaatsvinden. UBS honoreert uw verzoek op voorwaarde dat de groep van uw keuze voldoende plaatsen beschikbaar heeft.

Indien gebruik gemaakt wordt van de regeling tot het veranderen van groep blijven de annuleringsvoorwaarden geldig voor de eerste groep waarvoor je jezelf inschreef.

Auteursrecht en eigendomsrecht

Onder het eigendomsrecht valt ook het UBS-studiemateriaal. Van dit materiaal blijven de rechten aan de oorspronkelijke auteurs, wier rechten UBS handhaaft. Niets uit het UBS -studiemateriaal mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een gegevensbestand of worden geopenbaard in enigerlei vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UBS. Het is u niet toegestaan het studiemateriaal van UBS aan derden ter beschikking te stellen.  Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Daarnaast behoudt UBS zich het recht voor om (video)opnames te maken van de colleges. Deelnemers zijn akkoord met onderstaande.

  1. Deelnemers is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat er (beeld- en geluids) opnamen van hem/haar zullen worden gemaakt ten behoeve van de Productie en dat Producent gerechtigd is de opnamen van (de bijdrage van) deelnemer openbaar te (doen laten) maken en te (doen laten) exploiteren op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend, via alle huidige en mogelijk nieuwe en toekomstige exploitatievormen, platform- dienst- en techniekonafhankelijk, zulks uitsluitend ter beoordeling van Producent.
  2. Voor zover Deelnemer in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden krachtens deze overeenkomst enig bestaand of toekomstig recht van intellectuele en/of industriële eigendom, waaronder begrepen auteursrechten en/of naburige rechten, welke ook, zou kunnen doen gelden, wordt hij/zij geacht deze door aanvaarding van onderhavige opdracht geheel en onvoorwaardelijk te hebben overgedragen aan Producent. Deze overdracht ziet op genoemde rechten in de meeste ruime vorm, wereldwijd, in tijd onbeperkt, exclusief en voor welke toepassing door Producent dan ook. Voor zoveel rechtens toelaatbaar doet Gast hierbij tevens afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 onder a, b en c van de Wet op de Naburige rechten en van de rechten genoemd in artikel 25 lid 1 onder a, b en c en 45e onder a, b en c van de Auteurswet.
  3. Deelnemer gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat alle beslissingen omtrent het gedeeltelijk of geheel (niet) uitzenden van zijn/haar prestatie berusten bij Producent.
  4. Producent heeft te allen tijde het recht de naam, stem en beeltenis van Deelnemer te gebruiken in het kader van commerciële en promotionele activiteiten in relatie tot de Productie bijvoorbeeld in aankondigingen, social media, (promotionele) internet site alsmede deze ter beschikking te stellen aan dagbladen, tijdschriften en overige media en te plaatsen op posters en ander promomateriaal.

Klachten

UBS staat voor professionaliteit. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. Stuur dan een schriftelijke reactie of een reactie per email ter attentie van de directie. Wij vinden dan binnen 14 dagen een oplossing voor uw klacht.